Regulamin Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych Fit Academy

Organizatorem kursów/warsztatów jest Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych Fit Academy z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 w Warszawie zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

Zapisy

 1. Terminy kursów/warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilu FA na portalu facebook.com
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniach dokonywane są w formie elektronicznej, poprzez formularz kalendarz/zapisy na oficjalnej stronie fit-academy.pl
 3. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje wiadomość email w której są zawarte wszystkie instrukcje dotyczące możliwości płatności.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat
 5. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej
 6. Na poprawę egzaminu kursant ma maksymalnie 12 miesięcy
 7. Szczegółowe zasady realizacji egzaminu opisane zostały w Regulaminie prowadzenia egzaminów
 8. Całość opłaty za uczestnictwo w kursie powinna zostać uregulowana najpóźniej do ostatniego piątku poprzedzającego kurs.
  ( chyba że strony ustalą raty lub inny sposób spłaty)

Opłaty za kurs

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursach Fit Academy jest zgłoszenie uczestnika i dokonanie całości wpłaty lub zaliczki do dnia rozpoczęcia kursu.
 2. Miejsce na kursie rezerwujemy po zaksięgowaniu wpłaty. O kolejności miejsc, decyduje kolejność wpłat.
 3. Zwrot zaliczki reguluje (art. 410 § 2 K.c.) .
 4. Całość opłaty za uczestnictwo w kursie powinna zostać uregulowana najpóźniej do 1 weekendu trwania kursu.
 5. Przystąpienie do egzaminu i pierwszej poprawki jest bezpłatne.
 6. Każda kolejna poprawka egzaminu praktycznego i teoretycznego wynosi 100 zł.

Pozostałe regulacje

 1. Każdy uczestnik kursu jest świadomy swojego stanu zdrowia i tego, jaki wpływ na ów stan zdrowia mają ćwiczenia fizyczne. Akceptując regulamin jest pełny i świadomy swojego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań i urazów do wykonywania aktywności fizycznej.
 2. Fit Academy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jaki nastąpi podczas szkoleń. Podczas szkoleń oraz na terenie klubów, w których odbywają się szkolenia, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Kursów z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 10  osób. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu kursu i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin kursu/warsztatu o tej samej wartości.
 5. Materiały szkoleniowe udostępniane są kursantom w formie elektronicznej.
 6. Kurs prowadzony jest w języku Polskim.
 7. Czas oczekiwania na realizację certyfikatów może wynieść 14 – 30 dni.
 8. Cena kursu/warsztatu/szkolenia obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć.
 9. Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z akceptacją regulaminu klubu fitness i/lub innych miejsc w których prowadzone są zajęcia.
 10. Kursant ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie, ewentualne szkody, których dokona w klubie oraz innych miejscach w których prowadzone są zajęcia.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2015 r.

 

Warunki reklamacji:

 1. W przypadku niespełnienia przez Organizatora warunków regulaminu, kursantowi przysługuje prawo do reklamacji.

Reklamacji można dokonać jeżeli:

 1. Szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora.
 2. Program szkolenia nie obejmował zagadnień przedstawionych w ofercie.
 3. Kursant ma inne uzasadnione przyczyny dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych z jakością przeprowadzonego szkolenia.
 1. O zwrot środków kursant ma prawo starać się jedynie po pierwszym dniu szkolenia lub przed jego rozpoczęciem (jeśli kurs nie odbył się z winy Organizatora). 
 2. Reklamacje składane po uczestnictwie kursanta w egzaminie nie będą uwzględniane.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kursantowi zwracana jest całość opłaty poniesionej w ramach danego kursu, lub część adekwatna do niewykorzystanej części kursu.
 2. Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji